İletişim Adresi

   
  ORHAN YILDIZ
  Mormonlar
 

MORMONLAR

Mormonlar: 1830'da Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan Joseph Smith adındaki biri tarafından kurulan yahüdî kökenli, hiristiyan görünüşlü, hem din-hem de mezheb tavırlı- bir teşkilâtın mensublarıdır.

Dinlerinin-veya mezheblerinin- adı; Türkçe karşılığı ile: Âhir zaman azizlerinin (îsâ kilisesi)dir.

Tevrat'ın ve İncil'in kutsal kitab olduğuna ve hiristiyanlığın meşhur BABA-OĞUL-RUHUL KUDÜS üçlemesine inanırlar.

Gözle görünen bir tanrının zaman-zaman insanları uyarmaya ve onlara doğru yolu göstermeye geleceğine; ve işte Josehp Smith'in böyle bir uyarıcı olduğuna ve Mormon kitabının vahyile gelen bir kitab olduğuna inanırlar.

Mormonlar; aslında îsâ Peygamberin dînine daveti, bir maşa olarak kullanırlar.

Ve mormonluk; aslında yahüdîlerin İslâmiyete yapdıkları gibi hiristiyanlığı da parçalama, karıştırma oyununun ta kendisidir.

Mormonluğun esas hedefi, insanları Yahüdîlerin tuzağına almak ve bunun gayreti içinde olmakdır.

Mormonların sayısı şu anda beşmilyonun üstündedir. Amerika Birleşik Devletlerinin UTAH eyâletinin merkezi olan Salt Lake City bugün Mormonların merkezidir.

Amerika'nın diğer eyâletlerinde ve Dünyânın başka yerlerinde de teşkilâtlan vardır.

Mormonların, Amerikan senatosunda bile tanınmış üyeleri mevcüddür.

Mormon inancına göre:

1 - Tanrı, insan şeklindedir, eti-kemiği vardır, vücûdu içinde ölümsüz bir ruhu vardır.

Gene inançlarına göre; tanrı, insandan gelişmedir ve insanlar tanrı şeklinde gelişebilirler.

2 - Kadınlar-erkekler ve tüm insanlar tanrının kızları ve oğullarıdır, İsâ peygamber, ilk ruh olduğundan Babanın (Tanrının) en büyük oğludur.

Rüh-ül Kudüs: İlâhî gurubun üyesidir; insan şeklinde bir vücûdu vardır, sâdece bir yerde bulunur, fakat hükmü her yere erişebilir.

3 - VAFTİZLİK: Ölümü-kıyameti temsil eder. Şöyle yapılır: Din adamı, vaftiz edilecek çocukla birlikde suya girer, onu suya daldırıp çıkarır; böylece günahsız hâle gelir. Buna ikinci doğum denir.

4 - İnançlarına göre Tanrı, varlığı yaratdıkdan sonra Cumartesi günü istirâhate çekildi; onun için Cumartesi, onlarca mukaddesdir. Ayrıca İsa peygamber, onlarca çarmıha gerildikten sonra Pazar günü dirildiğinden Pazar günü de gene mukaddesdir.

5 - Oruç, onlar için yirmidört saatdir. Ayrıca oruç tutan herkes, kâhinlik başkanına iki yemeğin kıymeti olan para veya yemek vermek zorundadır. Buna oruç vergisi denir.

6 - Şarab, her türlü alkollü içkiler, kahve, çay, tütün, sigara onlarca haramdır. Sodalı-gazozlu şeyler ve özellikle kola içmezler.

7 - Birden fazla evliliğin mubah olduğuna inanırlar. Bir erkeğin istediği kadar kadınla evlenmesini caiz görürler. Nikâhlarını kendileri kıyarlar; bu konuda Amerikan Kanunlarıyla başları bâzan derde girer.

8 - Zina, kesin olarak haramdır.

9 - Her ferdin, gelirinden belli bir bölümünü kiliseye gönül rızasıyla ödemesi gerekir.

10 - İsrâiloğullarını, Tanrının seçilmiş milleti olarak kabul ederler.

11 - Ahiret hesabından sonra insanlar-inançla-rına göre şu üç memlekete gidecekler:

a) Gökyüzü memleketi: İsâ'ya inanan, onun diplomasını alanlar, vaftiz olunanlar bu memlekete gidecekler.

b) Yer Memleketi: İncil'i yeryüzünde reddedib ruh âleminde kabul edenler., bu memlekete gidecekler.

c) Süfliler Memleketi (Aşağılık Memleketi): Ne yeryüzünde, ne de ruh âleminde olacaklar.. Bu memlekete gidecekler, İncil'e ve İsa'nın şâhidlik belgesine inanmayanlar içindir; bu yer, zina yapanlar, bozgunculuk edenlerin de yeridir.

12 - Hormonların inançlarına göre, Tanrı'nın; âhir zamanda İbrahim Peygamberin ve onun oğlu olup bir adı da İsrail olan Yâküb'un zürriyetinden seçkin bir millet gelecekdir.

Evet, Mormonluk; bilhassa hiristiyan kiliselerini parçalamak ve kolayca hükümleri altına almak için, yahüdîlerin tezgâhladığı dînî görüntülü bir mezhebdir...

Mormon kitabı, her yönüyle yahüdîlerin kitabı olan TALMUD'a benzemekdedir, ve sanki onun kopyasıdır.

Mormon kitabının bir bölümünde FİLİSTİN hakkında şöyle yazılıdır:

(Ey Kudüs, uyan ve toprakdan silkin!.. Ey SİYON'un kızı, güzel elbiselerini giyin ve sınırlarını ilelebed genişlet ki, bir daha mağlûb olmayasın; ve BABAN'ın verdiği ezelî va'd.. yerine gelsin.)

Kitabın başka bir bölümünde ise, Hormonlara hitaben şöyle denilmekdedir:

(Kudüs'ü köpeklere vermeyin, evlerinizi onların önüne atmayın ki ayaklarıyle sizi parçalamasınlar..)

Filistin konusunda haçlı düşüncesiyle yahüdî düşüncesi hep aynıdır..

Hâlen beşmilyonu aşan Hormonların % 80'i Amerika Birleşik Devletlerindedir.

• YOTA eyâletinde yaşayanların % 70'i Hormondur.

• Keza Amerika'daki Salt Lake City bölgesinde yaşayan halkın % 62'si de Hormondur.

• Güney Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da ve dünyânın bir çok yerlerinde fikirlerini yaymak üzere şube ve bürolan vardır, Hormonların.

• Kitablarını, broşürlerini bedelsiz dağıtırlar.

• Çalışmaları ve davetleri, hep İSRÂÎL'in çizdiği hedeflere yönelikdir.

• Dünyânın çeşitli ülkelerinde sayıları ikiyüze ulaşan Misyoner gürubları, televizyon şebekeleri, onbeş radyo istasyonları, İspanyolca aylık bir dergileri, bir de günlük gazeteleri vardır..

• Kiliseleri çok geniş ve çok modern bir kültür merkezi halindedir..

NOT: Bütün bu faaliyetlerine, güçlerine, maddî imkânlarına ve neşriyatlarına rağmen, sunu samimî olarak arz edeyim ki, hazırladığım bir plân ve program dâhilinde, tasavvuf müsiKıysi ve semâ ekibi dâhil, İngilizceye vâkıf yirmi kişilik bir gurub hâlinde gidildiği takdirde Amerika'nın bâzı eyâletlerindeki bu güruhları İslâm'a döndürmek, biiznillâh mümkün.


 
 

ormela.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=