İletişim Adresi

   
  ORHAN YILDIZ
  Noel
 

NOEL

NOEL: îsâ Peygamberin doğumu olarak kabul edilen günün adıdır.

NOEL: Bazılarınca Milâdî yılın Ocak ayının birinci gününe rastlayan gice olarak da düşünülür ve kutlanır.

NOEL: Bizans imparatoru B. KOSTANTİN'in hiristiyanlığa karıştırdığı ve bayram olarak îlân et-diği gicenin adı olarak da kabul edilir.

B. Kostantin: Putperest iken Mîlâdın 313 yılında hiristiyan oldu. Ve şimdiki adı İstanbul olan güzel şehrimize Kostantiniyye adını verdi; bütün incil'leri birleşdirerek yeniden bir İncil yazılmasını emretdi; eski dîni olan putperestlikden çok şeyleri, bunun içine sokuşturdu, ve Noel gicesinin yılbaşı olmasını emretdi.

Böylece ortaya yeni bir hiristiyanlık çıkmış oldu.

Aslında îsâ Peygamberin getirdiği (Din) de Tek Allah inancı esâsına bağlı idi; fakat zamanla bunun yerine sapık görüşlü fanatikler tarafından ÜÇLÜ TANRI inancı getirildi..

BARNABA İNCÎL'inde Tek Allah'dan bahse-dilmesine rağmen bu İncîl, gözardı edilerek yerine, filozof olarak kıymet verdikleri Eflâtunun ortaya atdığı ÜÇLÜ-TANRI (Trinite) yâni Tanrı-oğul-Rüh-ül Kudüs, inancı getirildi. Ve bu sapık inancı benimseyen dört İncîl, kabul gördü.

İşde B. Kostantin, bu dört İncil'deki bir çok uyduruklarla birlikte bu Teslis fikrini yeni İncil'e koy-durtdu.

ARYUS adındaki bir papaz, yeni incil'lerin yanlış olduğunu, Allah'ın (BÎR) olup îsâ Peygamberin Allah'ın oğlu değil, kulu olduğunu söylediyse de Papazlar bunu dinlemediler, ARYUS'ü aforoz etdi-ler. ARYÜS Mısır'a kaçdı ve orada TEVHÎD yâni Tek Allah inancını açıkladığı kitabını neşretdi, ve neticede öldürüldü.

İsa Peygamberin değil doğum günü, doğum yılı hakkında bile o gün-bugün, doğuda-batıda tarihî hiç bir vesikaya rastlanmadı.

Ahmed Âsım Efendinin (1755-1820) BURHÂN-ı KATI adlı Kâmus'unda bildirdiğine göre İsâ (a.s.) ile Yüce Peygamberimiz arasındaki zaman 1000 seneden fazladır.

İsâ Peygamberin doğum günü belli olmadığına göre, Noel'in manâsı, efsâneden öteye gidememekde-dir.

İslâmiyetde Mart ayının 20'sine rastlayan NEVRUZ günü,

Mayıs ayının 6'sına rastlayan HIDRELLEZ günü,

Eylül'ün 20'sine rastlayan MİHRİCAN günü diye bazılarınca kudsal sayılan günler yok-dur...

adı geçen günler: Müslümanlıkda değerli sayılmazlar.

Noel günü ve gicesinin de dînimizde hiç mi hiç yeri yokdur.

İslâmiyet; Müslümanların îmanlarında ve ibâdetlerinde Müslüman olmayanlara benzemelerini, onları taklîd etmelerim, ve onların dînlerinin ve ibâdetlerinin alâmeti olan şeyleri yapmalarını-kul-lanmalarını kat'î olarak yasaklamışdır.

İslâmiyetde:

• Hindüların bayram günlerine, ve ateşe tapanların kutsal günlerine,

• Hıristiyanların Noel ve yılbaşı gicelerine-pas-kalyalarına .. iştirak etmek, onları taklîd etmek ve onların âdetlerini yerine getirmek, ve onlar gibi birbirlerine hediye göndermek, odalarını, eşyalarını, sofralarını, onların yapdığı gibi süslemek., ve o gice-leri başka gicelerden ayırd etmek HARAM'dır, şiddetle yasaklanmışdır.

• Muharrem Ayı, İslâm yılının birinci ayıdır.

• Muharrem ayının birinci günü, Müslümanların yeni, yânî Hicrî yılın ilk günüdür.

• Muharrem ayının birinci gicesi, Müslümanların yılbaşı gicesidir.

• Müslümanlar; kendi yılbaşı gün ve gicele-rinde birbirlerini ziyaret eder, tebrikleşirler, kendi yıllarının birbirlerine ve bütün İslâm âlemine hayır-lı-feyizli ve bereketli olması için düâ ederler; büyük-lerini-âlimlerini ziyaret ederek dualarını alırlar, fakirlere, muhtaçlara yardım ederler, sadaka verirler...

Ya Noelciler, taklidciler, devrimciler ne yaparlar?. Ne mi yaparlar?:

Çam, mum, Noel Baba resimleriyle şenlenirler.. Yılbaşı şerefine gice kutlamaları, kokteyller-balo-lar.. tertîb ederler.

Evet: Noelciler, taklidciler, devrimciler daha ne yaparlar...? Ne mi yaparlar:

Medyanın dediğine, televizyonların görüntülediğine göre:

• Haftalar öncesi Noel'e-yılbaşına- hazırlığa başlarlar.

• Eli kırılası zâlimlerin-hâinlerin- kesib getirdikleri güzelim çamları salonun baş köşesine yerleş-dirirler, salonu ampullerle donatırlar.

• Noel-Baba şebeğ'inin çocuklara vereceği hediyeleri görülmeyecek yerlere gizlerler.

• Çilingir masasını şişelerle-kadehlerle donatırlar.

• Ve o gice artık, kadını-erkeği-yaşlısı-genci şerefe deyib içerler.. Dansa kalkarlar.. Teklif mi var, kim olursa; gözler kimi kestirirse..

« Gicenin belli saati gelib de ışıkları söndürünce daha bir, hoş olurlar (!!!).

• Ve gene içmeye devam ederler; içmeyenleri de hattâ kendi çocuklarım da içmeye özendirirler..

• İçkinin tesiri ile önce efeleşirler, sonra hırçın-laşırlar, daha sonra da maymunlaşıb sızarlar..

NOEL

Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günü dolayısıyla kutladıkları bayram; bu bayramın kutlandığı zaman süresi; Miladi yılı Ocak ayının birinci gününün gecesi; Milad; Hz. İsa'nın doğumu kabul edilen gün. Bu günü esas alan takvime ise Milâdi takvim denir.

Hristiyan inancına göre evrenin nuru olan Hz. İsa'nın doğum gününü 25 Aralıkta kutlamanın, papaların kış gündönümü törenlerine bağlı bulunanları bundan vazgeçirmek amacına yönelik olduğu söylenir. 25 Aralık Hristiyan kiliselerinin hepsi tarafından Hz. İsa'nın doğum günü törenleri olarak kutlanır. Katolik (Latin) kilisesi 25 Aralık, Ortodoks kiliseleri ise IV. Yüzyıldan itibaren bu tarihi benimsemişlerdir. Katolik kilisesi bu günü, birincisi gece yarısı; ikincisi güneş doğarken; üçüncüsü ise sabah olmak üzere üç missa (ayin) tertipleyerek kutlar.

Noel, genel kanâate göre Batı'da 354 M. yıllarında kutlanılıyordu. Buna karşılık Hz. İsa'nın doğumunu 6 Ocak'ta kutlayan Doğu Hristiyanları ise, İoonnes Khrysostomos ve Gregorios adlı azizlerin etkisiyle noel kutlama tarihlerini batıya ayak uydurarak 25 Aralık günü olarak değiştirmişlerdir.

Yine Hristiyanlar arasında görülen başka bir anlayışa göre, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin putperestlikten Hristiyanlığa geçtikten sonra (313 M), İstanbul şehrini genişletip, yeniden imar ettirmiş ve ona Konstantiniyye ismini vermişti. İstanbul'un başkent oluşu ve imparatorun Hristiyanlığın ruhani lideri durumuna geçmesi, konsilleri Hristiyanlık adına ümide sevketmiş ve bunlar imparatora başvurarak halk arasında yaygın yüzlerce İncil'in tek kitaba indirilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine İmparator Konstantin, Hz. İsa'nın ölümünden sonra O'nun havarileri arasına girerek gerçek İncil'i tahrif eden Yahudi Pavlus'un gayretiyle Hz. İsa'nın getirmiş olduğu dini değiştirmiş, yeni yorum ve değişikliklerle halk arasında yayılan İncil'lerin birleştirilmesi yoluna gitmiştir. Bu amaçla 325 yılında İznik'te toplanan 319 papaz, İncil'lerin birleştirilmesi yoluna gitti. İznik'te ortaya çıkarılan yeni İncil, Eflatun'un ortaya attığı teslis (tritine) inancı, ilk yazılan tahrife uğramış dört büyük İncil'de de yer alır.

İznik toplantısında, içinde Allah (c.c)'ın bir olduğu ve Hz. İsa'nın sadece bir peygamber olduğu yazılı bulunan Barnabas İncil'i ile birlikte diğer bütün İncil'lerin yakılmasına, Barnabas İncil'i okuyanların öldürülmesine ve bu İncil'i savunan, teslis inancına karşı çıkan papaz Aryüs'un aforoz edilmesine karar verilmiştir. Aryus Hristiyan inancında İncilin aslı bozulmamış şekline inanan bir papazdı. Daha sonra ortaya çıkarılan dört büyük İncil'in Hz. İsa'ya Allah tarafından gönderilen İncil'le uzaktan yakından alâkası olmadığını, Allah'ın üç değil, bir olduğunu, eşi ve oğlunun bulunmadığını söylüyordu. Bu görüşleriyle bir ekolün öncüsü oldu. M. 270'te doğan Aryüs 325 yılında İznik konsilindeki görüşlerinden dolayı aforoz edilmiş ve aynı nedenden dolayı 336'da öldürülmüştür. Böylece vahiy kaynağından uzak yeni bir Hristiyanlık dini ortaya çıkmıştır. Bunu gerçekleştiren İmparator Konstantinos, Aralığın son haftasını Noel haftası ve bu ayın son günün gecesini (31 Aralık) Noel gecesi ilân etti.

Noel Ağacı

Hristiyanların Noel için kesip süsledikleri çama ilk olarak 1605 yılında Almanya'da ilgi gösterilmeye başlandı. Daha sonra XlX. yüzyıl ortalarında Helene de Mecklembung tarafından Fransa'ya taşındı. Ermeni mitolojisinde yeni yıl tanrısının adı Amanor'dur. Pağanlık çağında avlanan hayvanlar Amanor onuruna çam ağaçlarına asılırmış. Noel gününde çam ağaçlarına çeşitli şeyler asılarak yapılan tören, Hristiyanlığa bu pagan geleneğinden geçmiştir. Günümüzde ağaç bayramları da ilkel insanların ağaçlara tapınmalarından ileri gelen bir gelenektir. İnsanlar ağacı, uzun ömürlü olması yönündeki hayranlıkları ile kutsamışlardır.

Noel Baba Geleneği

Muğla-Antalya çevresi (Lycly) eyaletinin başpiskoposu olan Saint Nicola'nın çalışmalarını övmek amacına dayanır. Hristiyan inancına göre genellikle karla örtülü ortamda, güleç, tombul ve yardımsever bir tipi canlandıran Noel Baba inancı, günümüz Hristiyan kültürü ve bu kültürden etkilenen doğu kültürlerine de girmiştir. Saint Nicola, insanları himaye eden bir aziz olarak bilinmektedir. Yılbaşı akşamları çocukları sevindiren bir ihtiyardır. Sözkonusu Nicola efsanesi aynı zamanda Anadoluyu Bizans toprağı sayan Batının, çocuklarına aşıladığı bir ideal olarak bilinmektedir.

İslam ve Noel Hristiyan inancına göre Noel, bir bayramın adıdır. Nasıl ki İslâm öncesi İran inancında Nevruz ve Mihrican bayram olarak kutlanmakta idiyse, günümüzde kutlanan Hıdrellezde bu hükümdedir. Bütün bu saydığımız özel günler Türkçe lugatlarda "bayram" kelimesiyle ifadesini bulmaktadır (bk. Nevruz ve Hıdrellez mad.)

İslâmi ıstılahta bayram; dönüp gelen. Allah'ın pek çok ihsan ve keremiyle ve bu ihsana bağlı hayırların doğurduğu sevinç ve mutlulukların yaşandığı günler olarak tanımlanır (İbn Abidin, Reddül Muhtar, III, 342). Müslümanların sosyal ve siyasî ilişkilerini düzenleyen, Hz. Peygamber (s.a.s)'in hicretini tarih ve takvim başlangıcı olarak esas alan, İslâmî takvimdir. Hicri takvim Hz. Ömer zamanında Kameri (ay) yılı esas aşınarak düzenlenmiştir. Hicretin gerçekleştiği yıl, hicri takvimin birinci yılı olmuş ve senenin ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü de yeni yılın başı sayılmıştır (bk. Hicrî takvim mad.).

Müslümanlar için Muharrem ayının birinci gecesi "Yılbaşı"gecesidir. İslâmda yeni yıl, Muharremin birinci günü başlar. Müslümanlar ayları, ibadet günlerini, bayramları, Ramazan ve Kurbanı, Haccı, yılbaşını, zekatı... vb. hep İslâmî takvime göre tanzim etmek durumundadırlar. Zira Allah, ayların sayısını on iki olarak bildirmiştir (et-Tevbe, 9/36). Müfessirlere göre bu aylardan kasıt, Kamerî aylardır. Müslümanlar ibadetlerini ihtimal ile düzenlenen Milâdi aylara değil; müşahhas 'ilâhi bir gerçek' olan Kameri aylara göre düzenler. Çünkü bu hesap gerçekten doğru olan hesaptır (et-Tevbe, 9/36). Buradan hareketle müslümanların İslam dışı diğer bayramları kutlaması, bunlara iştirak etmesi ve Allah'ın bildirdiği gerçekleri yalanlayan veya onlara uymayan düşüncelerin ürünü olan fiillerin kutlama günlerini müslümanların da bayram olarak kabul etmesi, küfre destek olmaktan başka bir manâ ifade etmez. İslâm dışı tek ve çok ilahlı dinlerin törenlerine iştirak etmenin, dinî merasimlerinden bir şeye uygunluk göstermenin imanı bozan boyuttan arzedeceği haber verilir (el-Fetâva el-Hindiye, IV. s. 342; XIV, s. 407). Binaenaleyh, Noel gününde, Hristiyanların diğer bayram günlerinde onlara uymak gayesi ile, onların yaptıklarını yapmak, o günlerde bayram niyetiyle çocuklara elbise almak ve pişirdikleri yemekleri yemek caiz değildir. Bu hareketler küfrü gerektirir. Ondan sakınmak gerekir... Bundan da anlaşılıyor ki, Nevruz ile Mihrican gibi müslüman olmayan kimselerin kutsal günlerini ta'zim etmek de caiz değildir (İbn Abidin, Reddül Muhtar, XVII s. 310; Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, İstanbul 1984, II, s. 21).

İslâmi kaynakların ortak görüşü, Allah'ın bildirmiş olduğu İslâm kanunları dışında tesis edilmiş bütün gün ve bayramları kutlamanın küfür olduğu yolundadır. Bir müslümanın Noel veya milâdî yeni yıl ya da, yılbaşı veya buna benzer bazı özel insan ve kurumların koyduğu günleri kutlaması mümkün değildir. İnanç yönünden sakıncalı olan bu günlerin diğer günlerinden hiç bir farkı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, gerek özel olarak, gerekse yılbaşı amacıyla piyango bileti almak ve satmak haramdır. Piyango, kumarın bir türü olduğundan bunlardan kazanılan para da haramdır. Özellikle yılbaşı gecelerinde oynanan tombala ve fırdöndü benzeri oyunlar, neyine olursa olsun, tüm iskambil ve taş oyunları ile kumar makinaları ile oynanan oyunlar İslâm'a göre haramdır (Yusuf Kerimoğlu, Emanet ve Ehliyet, II, s. 494; Halil Gönenç, a.g.e., II, 116, 208).

Günümüzde Noel

Cumhuriyet Türkiyesi batılılaşma dönemi inkılaplarıyla birlikte Hristiyan Batı yaşantısını benimseyerek gerçekleştirdiği köklü değişiklikler arasında takvim meselesini de unutmamış, bu amaçla 26 Aralık 1925 tarihinde İslâmi olan Hicrî takvim yerine Hristiyan milâdi takvim benimsenme yoluna gidilmiştir. Yılbaşı günü de Muharrem'den, gerçekte Hz. İsa'nın doğum günü olmayan, ancak öyle kabul gören 1 Ocak tarihine alındı. İnkılapların amaçladığı Batı değer yargılarının ise bu arada "Noel Baba Kültürü"nün halk arasına zorlamalarla sokularak zamanla meşrulaşması sağlandı.

Bizans imparatoru Konstantin'in Noel'i bayram olarak kabul ettiği M. 325 tarihinden beri Hristiyan âlemi de bu günü gelenekselleştirerek bayram olarak yaşatagelmiştir. Noel'den bir hafta öncesinden özel hazırlıklar saparlar. Bu günlerde sokaklar, caddeler ve vitrinler çam ağaçlarıyla dolmakta, Noel Baba resimleri her yeri kaplamaktadır. Noel bayramı münasebetiyle kitap, dergi vs. yayınlanmakta; kiliseler, resmi daireler ve okullar süslenmekte, televizyon ve radyoda kurumlar tatile girmektedir. Halk tebrik ve telgraflarla birbirinin bayramını kutlarlar.

Gerçekte noel (yılbaşı) kutlamalarının Hz. İsa'nın doğumuyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Noel Baba efsanesi sonradan Saint Nicola adlı papazın uydurmasından ibarettir. Hristiyanların geleneksel bayramı olan Noel, şu anda halkı müslüman ülkeler arasında da rağbet duyulmaya ve özel teşvik görmeye başlamıştır. İşin korkunç yanı da, bu tür tebriklere müslümanların rağbet etmesi ve İslâm'dan uzaklaşma yoluna girmeleridir. Müslümanlar önce Allaha verdikleri sözü hatırlamalı, Kur'an ve Sünnet doğrultusunda kendisine bahşedilen "müslüman" ismine yaraşır vakar ve bilincin şuurunda olabilmelidirler. Çünkü biz "Rabb olarak Allah'dan, din olarak İslâm'dan, peygamber olarak da Muhammed (s.a.s)'den razıyız" (Buhârî, İlim, 29, İ'tisam, 3; Müslim, İman, 56, Fedail, 134-136; Tirmizi, İlim, 10).

 
 

ormela.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=