İletişim Adresi

   
  ORHAN YILDIZ
  Yehova Sahidleri
 

YEHOVA ŞÂHİTLERİ

• Yehova Şâhidleri: Yahudi kökenli, dînî kılıklı, hiristiyanlığı ve bilhassa İslâmiyeti parçalama gayesi güden; yerine göre din, mezheb, tarikat, örgüt veya kulub görünüşlü çok gizli ve çok tehlikeli bir teşkîlâtdır.

• 1874'de Rassıl adındaki yahudî kanı taşıyan câhil, yalancı, hırsız, sahtekâr, ırz düşmanı biri tarafından kuruldu..

• Merkezi, Amerika'daki Broklayn şehrindedir.

• Milletlerarası bir teşkilâta sâhibler.

• Madde yönünden fevkalâde zenginler.

• Günümüzde tüm dünyâda birmilyondan fazla tarafdan vardır.

• Bunlar üç zümreye ayrılır:

İlk iki zümre Aristokrat gurub olub-Türkçe adıyla Sâdıklar diye anılırlar; sayıları ikiyüzbin civarındadır. Geri kalanı ise uşak veya hizmetçi seviyesinde olanlardır.

Teşkilâta yeni girenler, bu üçüncü zümreden olmayı başından kabul ederler.

Kurulmuş bir makine gibi merkezden gelen fikir ve düşüncelerin propagandasını yaparlar. Gayelerine; tatlı, okşayıcı konuşmalarla gençleri, bilhassa Müslüman çocukları aldatmaya, kendi emellerine hizmet etdirmeye çalışırlar. Telefon rehberlerinden aldıkları adreslere broşürler, kitablar gönderirler; şık, süslü genç kızları kapı kapı dolaşdırarak evlere, işyerlerine bu broşür ve kitabları dağıtırlar.

Dînî görünüşlü teşkilâtın yayın evleri, çiftlikleri, okulları, çeşitli görünüşdeki komiteleri, müfettişleri vardır.

Gözlem kulesi ve isyan adlı mecmualarından ayda beşmilyonun üstünde olmak üzere basıb yayarlar.

Temel düşünceleri-inançları şöyledir:

1 - Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'da adı geçen YEHOVA'nın tanrı olduğuna, ISA peygamberin de Yehova'nın ülkesinin başkanı olduğuna inanırlar.

2 - Ayrıca hiristiyanların kitabı olan İNCİL'e de inanmış görünürler ye onu işlerine geldiği gibi yorumlayıb anlatırlar, İsâ peygamberi ve İncil'i; kendi hedefleri olan (Dünyâyı ele geçirmek ve dînî-dünyevî görünümlü bir devlet kurmak için) âlet olarak kullanırlar.

3 - Ahirete-cennete inanmazlar, inançlarına göre cennet Dünyâda ve hayâl etdikleri memleketlerindedir. Şeytan da bu Dünyânın görünmez yöneticisidir.

4 - İsa peygamberin 1914 de Tanrı'nın krallığını başlatdığına inanırlar; ve ayrıca İsa peygamberin askerleriyle birlikde bir kurtarma savaşına girişib yeryüzündeki bütün hükümdarları, siyâsî kuruluşları, devletleri, milletleri, kısaca kendi tabirleriyle şeytanın güçlerini yokedeceğine ve böylece Tanrı'nın krallığının da görünür hâle geleceğine inanırlar.

5 - Ruha ve sonsuzluğa inanmazlar.

6 - Kendilerine mahsus tapınakları vardır, bunlara Kraliyet Salonu adı verirler.

7 - İnsan kardeşliği sâdece bunlara mahsusdur, diğer insanlara bu vasfı vermezler. Yehova şahidi olmayan herkes, bunlarca bir hayvandır, bir keçidir ve Yehova şâhidlerine karşıdır.

8 - Bütün rejimlere karşıdırlar; ayaklanmaları teşviyK ederler. Yahudilik dışında tüm dinleri düşman bilirler; başkanlarının hepsi yahüdîdir. Her Yehova şahidi tanrı kabul etdikleri Yehovanın askeridir. Askerlik yapmazlar, bayrak tanımazlar.

9 - Yahudiliğin kutsal tanıdığı ondokuz kitabın mukaddesliğini bunlar da kabul ederler.

10 - Hiristiyanların: Teslis inancım yânî baba-oğul-Rühul Kudüs üçlüsünü bunlar: Yehova-oğul-Rühul Kudüs diye söylerler.

Hülâsa edersek:

a) Yehova şâhidleri, İncil'i en doğru olarak kendilerinin anladığını iddia eder, kendileri gibi inanmayanları kâfir olarak kabullenir ve bu fikri böyle yayarlar.

b) Yehova şâhidleri: Kıyamet gününe, cennete, cehenneme, öldükden sonra dirilmeye ve ruhun varlığına inanmazlar. Onlar, yeryüzünde kurulacak bir dünyâ cennetine, İsâ peygamberin dünyâ krallığına ve 144.000 seçkin yahüdînin Dünyâyı yönlendireceğine, Dünyâ cennetinde insanların ölmeyeceğine, Dünyâ cenneti kurulunca Yehova şâhidleri dışında herkesin ölüb bir daha dirilmeyeceğine ve önceden ölen Yehova şâhidlerinin, dirileceğine ve bir daha ölmeyeceğine inanırlar.

c) Yehova şâhidleri; milletlerin ve devletlerin varlığını, millî ve manevî değerleri; millî, siyâsî, ve huküKî nizamı; askerliği, bayrağı, ülkelerin sınırlarını red, vatan ve millet sevgisini inkâr ederler. İsrail hâriç, her ülkede millet ve devlet aleyhinde faâliyetde bulunurlar.

Millî ve manevî değerlerin inkârı ile, kendilerine inanan insanlara dünyâ cenneti va'd etmeleri bakımından, Yehova şâhidleriyle koministler arasında tam bir benzerlik vardır. Bu benzerlik, komünistlerin dînî inancı inkâr ederek; Yehova şâhidlerinin ise onu saptırarak insanları (ruhu ve âhireti) inkâr eden bir (Dünyâ robotu) hâline dönüşdürdüklerini göstermekdedir.

Demek oluyorki: Yehova şâhidleri adlı bu teşkilâtın; Yahüdînin kurub pompaladığı; bir gözüyle kiliseye, diğer gözüyle komünizme gözkırpdığı gayesi uğruna genç kızları peşkeş çekdiği; parasıyla, neşriyâtıyle dünyâ gençliğini robota, aile hayatını fuhşiyâta (genelev hâline) döndürmek istediği gayet açık olarak anlaşılmakdadır.

Evet: Yehova şâhidliği, bir yahüdî dolabıdır.

Yahüdîden bundan başka ne beklenir ki..

Târih boyunca yahüdîden bundan başka ne görüldü ki..

Dünyâda bu gizli örgütün, bu hâin ve tehlikeli teşkilâtın bulunmadığı ülke hemen hemen yok gibidir. Avrupa'da ve diğer kıt'alarda yer alan bâzı ülkeler, bu teşkilâtın tehlikesini anlayarak faaliyetlerini yasakladılar.

Bir ara Türkiye de, bu yasaklayan ülkelerden biri idi. Fakat şimdi bu teşkilat, kolunu sallaya-sallaya bizde de faaliyetini yürütmekdedir.

Afrika'da ve İslâm ülkelerinde ise faaliyetlerini, çoğunlukla Misyoner teşkîlatıyle birlikde sürdürmekdedir.

Yahudilerin hesabına çalışan benzer örgütlerle işbirliği yaparak, bulundukları ülkelerde örgüt üyelerini; istihbarat, casusluk ve propaganda işlerinde kullanmakdadır, bu örgüt...

İdarecilere sesleniyoruz:

(Beş on vatansız için nâra yakmayın vatanı..)

(Hesâb edin, ne kadar bî-günâhın akdı kanı

Gençlere de diyoruz ki:

(Sâhibsiz olan memleketin batması hakdır..)

(Sen sâhib olursan, bu vatan batmayacakdır..) (M.Akif)

 
 

ormela.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=